โรงเรียนขุนยวมวิทยา รับการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายของสพฐ.

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยกองมู พร้อมด้วยนายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา โดยได้การตอนรับจาก นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮองสอน ซึ่งพบว่าทางโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดในหลักสูตร และมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี โรงเรียนใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) และอื่นๆ โดยจัดกลุ่มนักเรียน ม.ต้น แยกตามระดับชั้น และ ม.ปลาย จัดกลุ่มตามสายการเรียน การบริหารการจัดการพื้นที่ใช้งานร่วมกันเช่น ห้องเรียน โรงอาหาร และ บ้านพักนอนของนักเรียน ที่มีมาตรการป้องกันในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่ชัดเจน มีการวางระบบในการบริหารโรงเรียนแบ่งออก 6 มิติ ( มาตรการ 44 ข้อ) คือ มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค, มิติที่ 2 การเรียนรู้, มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส, มิติที่ 4 สวัสดิภาพถึงเด็กด้อยโอกาส, มิติที่ 5 นโยบาย, มิติที่ 6 การบริหารการเงิน โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองที่ดี ส่งผลให้การบริหารสถานศึกษาในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา 2563 มีความพร้อมในการรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพ/ข่าว : ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!