พิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปี การศึกษา 2563 และมอบรางวัลเรียนดีของภาควิชา

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และมอบรางวัลเรียนดีของภาควิชา และผู้มีจิตศรัทธา แก่นักศึกษาระดับชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ. อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ มช. แด่ ศ.นพ.ธีรชัย อภิวรรธกกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!