โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของสพฐ.

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุธาสินี ก้อนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!