นอภ.สันป่าตอง เปิดอบรมขยายผล “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง/ผอ.ศอ.จอส.อ.สันป่าตอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดการอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรบรรยายจิตอาสาประกอบด้วย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผอ.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ร.ต.ต.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว (ป.) กก.ตชด.33 นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผู้ให้การสนับสนุน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่/ผอ.ศอ.จอส.จ.เชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รอง ผวจ.เชียงใหม่/รอง ผอ.ศอ.จอส.จ.เชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง/ผอ.ศอ.จอส.อ.สันป่าตอง รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สว่างจิต

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา (ควบคุมภาพ) นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา (ควบคุมเสียง) โดยวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 ได้บรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการเป็นจิตอาสาที่ดี การแนะนำเรื่องการปฏิบัติเป็นจิตอาสา การสาธิตการผูกผ้าพันคอ การสวมหมวก การทำความเคารพ บุคคลท่ามือเปล่า ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว และองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน รวมผู้เข้ารับการอบรม 200 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!