สธ. – ศธ. ลงพื้นที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 เตรียมพร้อมเปิดเรียน รอบ 2

​วันนี้ (19 กรกฎาคม 2563) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 ณ โรงเรียน มาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ว่า จากสถานการณ์การพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดระยอง และกรุงเทพมหานคร ทำให้มีนักเรียนและบุคลากรเป็นกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันดังกล่าว ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งมีการปิดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น กรมอนามัย ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่งคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมีแนวปฏิบัติ 6 มาตรการหลัก ดังนี้

1) คัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
2) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกฮอล์ อย่างเพียงพอ
4) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1–2 เมตร
5) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย ๆ
และ 6) ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน หรือเหลื่อมเวลาทำกิจกรรมและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมกันเป็นกลุ่ม

 

​แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า สถานศึกษาที่ได้รับแจ้งว่ามีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็นผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 มีแนวปฏิบัติได้ ดังนี้
1) ให้ปิดห้องเรียนที่มีผู้ป่วยยืนยัน ตั้งแต่ 1 ราย เพื่อทำความสะอาดเป็นเวลา 3 วัน กรณีมีผู้ป่วยมากกว่า 1 ห้องเรียน ให้ปิดชั้นเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด ทั้งนี้ ให้พิจารณาปิดสถานศึกษา ตามข้อมูลการสอบสวนโรค
2) ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสอบสวนควบคุมโรค
3) ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ต้องกักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน
4) หากผู้สัมผัสมีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ และไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาล
5) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะพิจารณาตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากผู้สัมผัสมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ
และ 6) เพิ่มความเข้มข้นในการคัดกรอง การทำความสะอาด การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสื่อสารให้ทุกคนในสถานศึกษาป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ

“ทั้งนี้ การป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ควรปฏิบัติ ดังนี้
1) สื่อสารกับผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2) ปฏิบัติตาม 6 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเข้มงวด
และ 3) ดำเนินการร่วมกับ ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการและให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี้ โรงเรียนควรประเมินตนเองตามแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิด (https://stopcovid.anamai.moph.go.th) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!