กรรมาธิการการที่ดิน ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน แก้ปัญหาที่ที่ดินทำกินในเขตป่า

รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สี่ สภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมเวทีสัมมนาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับฟังปัญหาของราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยและทำกินอยู่ในเขตป่าสงวนและเขตป่าอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายอภิชาต ศิริสุนทร รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สี่ สภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมเวทีสัมมนาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับฟังปัญหาของราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยและทำกินอยู่ในเขตป่าสงวนและเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ 242 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 377 หมู่บ้าน และมีหมู่บ้านที่ไม่อยู่ในเขตป่าเพียง 38 หมู่บ้านโดยนายปัญญา จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมาธิการการที่ดิน ได้จัดเวทีสัมมนาขึ้นที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อ.เมืองแม่ฮ่องสอนโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตัวแทนภาคประชาชนกว่า 200 คนเข้าร่วมสะท้อนปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งส่วนใหญ่อยากให้ทางการสำรวจออกกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินให้กับราษฎรที่มีการประกาศพื้นที่ป่าทับพื้นที่เดิมของชาวบ้าน โดยอ้างว่ามีการเอากฎหมายไปบุกรุกพื้นที่เดิมที่ชาวบ้านอยู่มาก่อนแล้วทั้งนี้ทางคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร รับปากที่จะผลักดันให้ราษฎรที่ถือครองที่ดินทำกินและอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนและเขตป่าอนุรักษ์ ได้อย่างชอบด้วยกฎหมาย โดยระบุว่าปัญหาเรื่องที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิเป็นสาเหตุหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจน เพราะจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการประกาศเป็นพื้นที่เขตป่าถึงร้อยละ 86 ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!