โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2563 โดย ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุธาสินี ก้อนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในการนี้ นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!