นายอำนวย ผัดสัก ผู้นำต้นแบบฯ เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ให้เยี่ยมชมศีกษาเรียนรู้

นายอำนวย ผัดสัก ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้ตอนรับคณะผู้แทนภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมการขับเคลื่อนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ที่ได้ดำเนินการหลังจากผ่านการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะจากศูนย์ศึกษาฯลำปาง

นายอำนวยผัดสัก ผู้นำต้นแบบฯกล่าวกับผู้แทนส่วนราชการว่า การจะทำให้ประสพผลสำเร็จ ต้องเกิดจาก”ใจ”ที่อยากทำจริง และต้องการจะสานต่อแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ ในหลวง ราชการที่ 9 ที่พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย โดยใช้พื้นที่จำนวน 7 ไร่กว่า มาขุดเป็นสระเก็บน้ำตอนนี้ขุดได้ 3 แห่ง แบ่งเป็น นา ประมาณ 3 ไร่ เป็นสวน ประมาณ 2 ไร่กว่า ๆ โดยได้ปลูกไม้ยืนต้น เช่น พะยุง สัก ประดู่ ยางนา ราว 400 ต้น มีไม้ผลเช่น ลำไย กล้วย และพืชผักอีกหลายชนิด ในบริเวณพื้นที่ จะขุดลำเหมืองขนาดเล็ก เชื่อมติดต่อกัน สำหรับสระน้ำที่ขุดใหม่กำลังรอน้ำฝนในปีนี้ ในส่วนของนาข้าว คิดว่าถ้าฝนตกชุกก็จะเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูก สำหรับผลผลิตที่ได้ในปีนี้ ได้แก่ ลำไย พืชผัก ต่าง ๆ ซึ่งนำมากินภายในครัวเรือน แบ่งปัน คนในชุมชน โดยเฉพาะช่วงโรคโควิด-19 ระบาด

คำถามที่ว่าทำแล้วได้อะไร พี่นวยบอกว่า ความสุข ที่ได้สานต่อแนวคิดของในหลวง รัชการที่ 9 และได้เผยแพร่ความคิดให้กับเพื่อนบ้านและผู้ที่สนใจ ที่มาเรียนรู้ และจะเปิดศูนย์เรียนรู้ ฯทุกวันสำหรับทุกคนที่สนใจ ในการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองตามหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!