กระหึ่มโลก! Global COVID-19 Index (GCI) จัด “ไทยได้คะแนนการฟื้นตัว และรับมือโควิด-19 เป็นอันดับ 1 ของโลก

ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับในด้านการบริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยดัชนี Global COVID-19 Index หรือ GCI ที่ดูภาพรวมในมิติต่างๆ ในด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) โดยประเทศไทยได้รับการประเมิน ให้ได้คะแนนดีที่สุดในทั้ง 2 มิติ จาก 184 ประเทศทั่วโลก

Global Recovery Index
เป็นดัชนีและคะแนนที่แสดงถึงการบริหารจัดการรับมือ และการฟื้นตัวของแต่ละประเทศ จากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยประเมินจาก (คะแนนสูง หมายถึงฟื้นตัวได้ดี)

คะแนน 70% เป็นคะแนนรายวันที่ได้มาจาก
1. จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่ (active case) ต่อประชากร
2. ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ
3. จำนวนการตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ
4. จำนวนการตรวจต่อประชากร

คะแนน 30% เป็นคะแนนคงที่ ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหมวด
1.ความสามารถในการตรวจพบ และรายงานการติดเชื้อ
2.ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ในการควบคุมโรค
3.ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุข ในการรักษาผู้ติดเชื้อ และดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ประเทศไทย ได้คะแนนรวม 81.84 เป็นอันดับ 1 ของโลก

Global Severity Index เป็นดัชนีคะแนนที่แสดงถึงความรุนแรง ของสถานการณ์ของโรคโควิด-19 โดยประมวลผลจาก (คะแนนน้อย หมายถึงความรุนแรงน้อย)

คะแนน 70% เป็นค่าความรุนแรง ซึ่งวิเคราะห์ประจำวันมาจาก 2 ส่วน
1. จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร
2. สัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคต่างๆ และต่อประชากร

คะแนน 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหมวด
1.ความสามารถในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด
2.ความสามารถของระบบสาธารณสุข ในการควบคุมการระบาด

โดยประเทศไทย ได้คะแนนรวม 10.69 เป็นอันดับ 1 ของโลก

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!