จ.ลำปาง เตรียมปรับตารางปฏิทินการท่องเที่ยว “ไม่วันเดียว..เที่ยวได้ทั้งปี” มิติใหม่เชื่อมโยงได้หลายงาน

วันที่ 29 ก.ค.63 ที่ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนการบริหาร และประชาสัมพันธ์แผนการบริหารการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง บูรณาการดำเนินการร่วมกัน กำหนดมาตรการกิจกรรม/แนวทางในการส่งเสริมการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด รวมถึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการส่งเสริมการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!