(มีคลิป) ประชาชนชาว จ.ลำปาง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ในจังหวัดลำปาง สานพลังบูรณาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมกันนำกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสาในพื้นที่ ทำกิจกรรมความดี ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง และหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ณ ที่บริเวณสระน้ำสาธารณประจำหมู่บ้าน ชุมชนบ้านสบไพร หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีนำกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาคประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง รวมจำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อรวมพลังสานปณิธานแห่งความดีร่วมเป็นมหากุศล ถวายแด่พระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดิน

ทั้งนี้สำหรับงานโครงการดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ทางสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนในเขตท้องที่จังหวัดลำปางจัดทำขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเพื่อให้ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเหล่าพสกนิกร ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประมง ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้ราษฎรในชนบทได้มีสัตว์น้ำจำพวกปลาน้ำจืดไว้รับประทาน เป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูก ที่จะช่วยลดการขาดแคลนสารอาหารให้กับราษฎร

ดังนั้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดลำปาง จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปล่อยพันธุ์ปลาขึ้น เพื่อต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ สร้างจิตสำนึกให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่แหล่งน้ำ ให้ได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรประมง และร่วมกันที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำรวมถึงพันธุ์สัตว์น้ำ ให้มีการขยายเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภค ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านการประมง และจะได้นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารที่ยั่งยืน ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โดยพันธุ์ปลาที่ได้นำมาปล่อยลงในแหล่งน้ำครั้งนี้ มีจำนวนรวมกว่า 300,000 ตัว ประกอบด้วยพันธุ์ปลา 3 ชนิด ได้แก่ ปลายี่สกไทย ปลาบ้า และปลานวลจันทร์ ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติร่วมกับคณะผู้บริหารของหน่วยงานองค์กรต่างๆ และตัวแทนประชาชนในตำบลบ้านเป้าที่มาร่วมงาน ช่วยกันปล่อยพันธุ์ปลาทั้งหมดลงสู่แหล่งน้ำ พร้อมทั้งได้มอบพันธุ์ปลา อีกกว่า 60,000 ตัว ให้แก่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านเป้า เพื่อให้ได้นำไปปล่อยยังแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ในเขตท้องที่ของแต่ละชุมชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!