จังหวัดลำปาง มอบรางวัลหมู่บ้านต้นแบบ ประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 30 ก.ค. 63 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบรางวัลหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

กรมการปกครองได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2563 และให้มีการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย มีความกระตือรือร้น เป็นหมู่บ้านที่เป็นแบบอย่างในการดำรงตนแบบประชาธิปไตย เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้นำหมู่บ้าน และอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย โดยคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบรางวัลหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านสบจาง หมู่ 6 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านวังสำราญ หมู่ 6 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านท่าโทก หมู่ 4 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!