สกสค.จังหวัดแพร่ ประกาศผลคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีระดับจังหวัด ส่งไปลุ้นระดับประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผอ.สกสค.จังหวัดแพร่ เผยว่า ได้ลงนามประกาศ สกสค.จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ถึง ผล การตัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด ตามที่สำนักงานคณะกรรการ สกสค ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและหน่วยงาน ไห้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง และผดุงเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพหางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานต้านการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีและมีส่วนส่งเสริมสนับสนุน หรือจัดสวัสดิการและสวัสติภาพให้แก่ผู้ประกอบริชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลและหน่วยงานอื่น โดยกำหนดให้สำนักงาน สกสค.จังหว้ด คำเนินการตรวตรวจสอบคุณสมบัติและคัตเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลระดับจังหวัดตามจำนวนที่ระบุในประกาศ
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ สกสค. พิจารณาคีตเลือกในระดับประเทศ รายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสติภาพและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การศัตเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบตี ประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที 17 มิถุนายน พ.ศ, 2563ตามมติที่ประชุมตณะกรรมการ สกสค. จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7 / 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคมwศ. 2563 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัสพระพฤหัสบตี ประจำปีพ.ศ. 2563 และได้ตำเนินการพิจารณาตัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระตับจังหวัด เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาตม พ.ศ.2563 ดังนี้
1. ประเภทบุคคล
1.1 กลุ่มครูและคณาจารย์ ใต้แก่
1.1.1 นายเอนก สุภา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนลองวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
1.1.2 นางรำเพียร ชันแก้ว ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียบวัตเมธังกราวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
1.1.3 นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศ ตำแหน่ง ตรูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
1.1.4 นางสุภมาส ชัยชุมภู ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
1.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ไตแก่
1.2.1 นางฉัตรชนก ตันมา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
1.3 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ได้แก่
1.3.1 นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
1.3.2 นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนารึรัตน์จังหวัตแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
1.4 กลุ่มผู้มีคุณูปการ – ไม่มีผู้ยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
2. ประเภทหน่วยงาน – ไม่มีผู้ยื่นใบสมัครเพื่อข้ารับการคัดเลือก-
ผอ.สกสค.จังหวัดแพร่ กล่าวในตอนท้ายว่า โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดจ ะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!