คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานตามโครงการ จ.ตาก

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ นำโดยนางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลให้คะแนน การปฏิบัติงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตาก โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับนำเสนอผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้าของโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

ด้วยโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆประจำปี 2563 ระดับพื้นที่และการประกวดระดับประเทศ โดยจังหวัดตากได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ และได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ

ทั้งนี้ จังหวัดตากได้นำเสนอข้อมูลผลงานเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งการดำเนินงานขยายเครือข่ายสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน, การสร้างเดอะเทรนเนอร์ทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายให้เป็นต้นแบบ และการจัดตั้งขยายจำนวนศูนย์การเรียนรู้ทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมสร้างสุขและเห็นคุณค่าของตนเอง โดยมุ่งหวังให้ต้นกล้าเยาวชนเหล่านั้น ห่างไกลจากยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมทั้งนำเสนอผลงานนวัตกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ได้ดำเนินการในปี 2563 ซึ่งจากการดำเนินงานทั้งหมดทำให้ปัจจุบันจังหวัดตากมีสมาชิกเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น
ต่อจากนั้น ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลให้คะแนน การปฏิบัติงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตาก ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
โอกาสนี้ ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE แก่คณะผู้บริหารของจังหวัดตาก และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฯ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดตาก มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนต่อไป

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!