จังหวัดลำพูน มอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2563 ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ได้มอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2563

เนื่องด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินการมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิการภายใต้โครงการโรงงานสีขาวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อให้นายจ้าง และผู้ใช้แรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวังปัญหาไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าไปในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน และได้พัฒนาเกณฑ์การดำเนินงาน โครงการโรงงานสีขาวให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) เพื่อเป็นเครื่องมือและกระบวนการตรวจประเมินที่เป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อแรงงานในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสมัครใจและมีระบบเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. เพื่อเป็นเกณฑ์ให้สถานประกอบกิจการใช้ในการตรวจสอบและประกาศแสดงตนเองว่าเป็นสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
3. เพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงานจังหวัดลำพูนได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จำนวน 2 แห่ง มีสถานประกอบกิจการรายใหม่ยื่นขอการรับรองมาตรฐานฯ จำนวน 2 แห่ง สถานประกอบกิจการ ยื่นความจำนงขอต่ออายุการรับรองฯ จำนวน 16 แห่ง ซึ่งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายวรยุทธ เนาวรัตน์) เป็นประธาน ได้ประชุมเพื่อเสนอแนะการให้อนุมัติการรับรองมาตรฐานฯ แก่สถานประกอบกิการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้น โดยที่ประชุมมีมติรับรองให้สถานประกอบกิการผ่านตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นปีที่ 1 จำนวน 2 แห่งและสถานประกอบกิการที่ขอรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานฯได้แก่ 1. บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2. บริษัท คิงส์ฟู๊ด เอ็นเทอไพรซ จำกัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!