อบจ.แพร่ ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำและนำเยี่ยมชมการสร้างฝายหลายท้องที่

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวีฤทธิ์ กวยปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำต่อนายอาสา สารสิน ประธานมูลนิธิบัวหลวง, คณะกรรมการมูลนิธิบัวหลวง, นายวีนัส อัศวสิทธิถาวร เลขานุการคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SCG, นางรอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งคณะได้มาตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบการจัดการน้ำลำปาง และชุมชนรอดภัยแล้งจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ และมูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เอสซีจี

จัดทำโครงการ ร่วมมือ ร้อยใจ รอดภัยแล้ง” ซึ่งเป็นโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือกันสนับสนุนให้ชุมชนลุกขึ้นแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยตนเอง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางบริหารจัดการน้ำของชุมชน โดยให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตามที่ชุมชนต้องการ


สำหรับจังหวัดแพร่ ได้เข้าเยี่ยมโครงการที่บ้านปางเคาะ อำเภอเด่นชัย และโครงการสร้างฝายประปาภูเขาบ้านแม่แคม ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่, ชุมชนบ้านปากห้วยอ้อย อำเภอร้องกวาง ซึ่งเป็นโครงการที่แก้ปัญหาภัยแล้งด้วยการทำระบบประปาภูเขา , ชุมชนบ้านแม่ยางเปรี้ยว อำเภอร้องกวาง เป็นชุมชนที่ใช้ระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์แก้ปัญหาภัยแล้ว และผันน้ำเข้ามากับเก็บก่อนจะส่งผ่านเครื่องกรองเพื่อแจกจ่ายน้ำให้แก่ชุมชนเพื่ออุปโภคบริโภค

ร่วมแสดงความคิดเห็น