สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อบรมการใช้หลักสูตรตามบริบทของพื้นที่นวัตกรรม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้หลักสูตรสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” โดยมี นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–2 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ตามโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ม.20 (5))” เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

 โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ทิศนา แขมมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ และ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ หลักสูตรการอบรมจำนวน 2 วัน ได้แนะแนวคิด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะ การศึกษาฐานสมรรถนะ หลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีกิจกรรมกลุ่ม (work shop) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ การออกแบบจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล และสะท้อนความคิดสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ ทั้งนี้ คาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผู้เข้ารับอบรม ประกอบด้วย คณะครูของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 130 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!