(มีคลิป) ผู้ตรวจสำนักนายกฯ นำทีม กธจ. ลงตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ จ.ลำปาง

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 15 ลงพื้นที่ จ.ลำปาง นำทีมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปรับปรุงฝายทุ่งปงเรียน

นายธสรอัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตท้องที่ชุมชนบ้านทุ่งปงเรียน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งทางจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดมาใช้ในการดำเนินงานโครงการรวมกว่า 42 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการปรับปรุงฝายทุ่งปงเรียน (ป่ากล้วย) งบประมาณ 18 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทุ่งปงเรียน (ป่ากล้วย) อีกจำนวน 24 ล้านบาท โดยเพื่อเป็นโครงการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ตำบลบ้านเอื้อม ที่ต้องประสบกับปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้ ทั้งเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจะติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างฯ รวมทั้งเพื่อจะพบปะกับกลุ่มตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตพื้นที่โครงการฯ เพื่อร่วมรับฟังถึงปัญหาความเดือดร้อนที่ชาวบ้านอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน รวมถึงความต้องการของชุมชนที่อยากได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

โดยการติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง และนายพงสฤษดิ์ ไชยเครื่อง หัวหน้าผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง ได้ร่วมกันให้ข้อมูลรายละเอียดภาพรวมเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการว่า โครงการปรับปรุงฝายทุ่งปงเรียน และโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทุ่งปงเรียน (ป่ากล้วย) มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 6 เดือน นับแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยปัจจุบันโครงการปรับปรุงฝายทุ่งปงเรียน กำลังอยู่ในระหว่างการเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง และมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณกว่าร้อยละ 30 ซึ่งได้ดำเนินงานช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน และขาดแคลนวัสดุหินใหญ่สำหรับใช้ในการก่อสร้าง ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ “COVID-19”

แต่ในขณะนี้ทางหน่วยงานได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหา จัดหาแรงงานในพื้นที่ได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ และทางบริษัทผู้รับเหมาได้มีการจัดหาวัสดุหินใหญ่มาให้แล้ว โดยคาดว่าจะสามารถเร่งทำการก่อสร้างตัวฝายให้แล้วเสร็จได้ภายในสิ้นปีนี้ สำหรับในส่วนโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทุ่งปงเรียน ปัจจุบันได้มีการดำเนินงานแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 70 เป็นไปตามแผนระยะเวลาที่กำหนด โดยหากเมื่อการก่อสร้างฝายทุ่งปงเรียนแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็จะสามารถกักเก็บน้ำ และจัดส่งน้ำช่วยเหลือสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในตำบลบ้านเอื้อมได้มากกว่า 1,500 ไร่ในฤดูฝน และกว่า 300 ไร่ในช่วงหน้าแล้ง ครอบคลุมชุมชนพื้นที่กว่า 4 หมู่บ้าน โดยมีชาวบ้านในชุมชนเกือบ 800 ครัวเรือน ที่จะได้รับประโยชน์จากฝายทุ่งปงเรียน


ทั้งนี้ จากการสอบถามชาวบ้านกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านทุ่งปงเรียน ทราบว่า ฝายทุ่งปงเรียน เป็นฝายประจำหมู่บ้าน ที่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อกั้นลำน้ำแม่ตุ๋ย ซึ่งมีความกว้างกว่า 40 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อปี 2532 แต่ก็ได้ทรุดโทรมผุพังลงไปตามกาลเวลา ซึ่งในช่วงที่ตัวฝายชำรุดไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากขาดแคลนน้ำใช้ เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมา ชาวบ้านในชุมชนบ้านทุ่งปงเรียนรวมถึงชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงต้องขาดแคลนน้ำใช้ไม่สามารถประกอบอาชีพทำการเกษตรได้ โดยต่างคาดหวังว่าหากฝายทุ่งปงเรียนก่อสร้างแล้วเสร็จก็สามารถช่วยให้ชาวบ้านกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามในส่วนของความช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว

ทางสำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง จะดำเนินการจัดสร้างระบบส่งน้ำคอนกรีตให้แก่ชุมชนความยาวทั้งหมดประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งชาวบ้านมีความต้องการอยากให้หน่วยงานภาครัฐได้ช่วยดำเนินการจัดสร้างรางระบบส่งน้ำคอนกรีตต่อจากส่วนที่ได้รับอนุมัติ ที่ยังเหลือระยะทางอีกประมาณ 2.5 กิโลเมตร โดยความต้องการที่ชาวบ้านนำเสนอทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับที่จะประสานงานดำเนินการสำรวจออกแบบเพิ่มเติม พร้อมจัดทำโครงการยื่นเสนอต่อทางจังหวัดเพื่อของบประมาณช่วยเหลือในปีต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น