จังหวัดเชียงราย เปิดโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสนทร รองผู้ว่าราชจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้บังคับบัญชาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย และส่วนราชการของจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า อำเภอพญาเม็งราย ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีความมุ่งเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ เผยแพร่เทคนิค และวิธีการปฏิบัติ โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาอันประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของระบบเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ อันเป็นประโยชน์กับ ชุมชนใกล้เคียง และประชาชนที่จะเข้ามาศึกษาดูงานในอนาคต ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ โดยอาศัยการขับเคลื่อนในรูปแบบพลัง “บวร” และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าถึงประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกทั้ง เพื่อเป็นการหาแนวทางในการสร้างต้นแบบชุมชนที่ดำรงชีวิตด้วยการใช้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดยกำหนดพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรม โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา ภายในโครงการมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมเลี้ยงปลา เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ และบ่อดินกึ่งธรรมชาติ กิจกรรมเลี้ยงหมูหลุม กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว เห็ดโคนน้อย กิจกรรมการปลูกผักกางมุ้ง การปลูกผักผักปลอดสารพิษ และผักอินทรีย์ระบบน้ำคลองไส้ไก่ กิจกรรมปลูกข้าวนาโยน รวมถึงบ่อเลี้ยงปลาอีกด้วย

จากปัญหาการพัฒนาประเทศตามแนวทางเสรีนิยม การเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งการแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ การขาดโอกาส ขาดทางเลือก และปัญหาอื่น ๆ นำมาซึ่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศในอนาคตตามมา และด้วยพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป ซึ่งผลสุดท้ายของการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำรินี้ จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง การผสมผสานระหว่างภูมิปัญญากับเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งความมั่นคงในชุมชนและในสังคมไทยได้ในที่สุดด้วย

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น