ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 16 ติดตามการปฏิบัติราชการตามแผนการตรวจ ณ จ.แพร่

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 16 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกรม และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมาย และเป็นไปตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตลอดจนสอบทานประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน และรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของจังหวัด

การตรวจราชการในครั้งนี้ ประกอบด้วยเรื่องที่สำคัญดังนี้
1) การตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการ จำนวน 12 โครงการ ประกอบด้วย
1.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 3.การบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการตลาดนำการเกษตร 4.การส่งเสริมงานด้านเกษตรอินทรีย์
5.การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม 6.การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเชิงรุกฉับไวและการหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงที 7.การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 8.การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 9.การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 10.การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร 11.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 12.แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

2) การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ที่กระทบต่อเกษตรกร หรือภัยพิบัติด้านการเกษตร

3) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ -การเกษตรสร้างมูลค่า -การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน -การพัฒนาชุมชนเมือง

4) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

5) การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มในพื้นที่ ด้านภัยพิบัติและด้านเศรษฐกิจ

6) ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ภาคเกษตร

7) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน/โครงการที่มีความสำคัญ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร

โดยผลการประชุมฯ พบว่า โครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนฯ ทุกโครงการ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน มีการปรับเปลี่ยนบางกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด จากเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และภาคเอกชน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเฉพาะเน้นย้ำการวิเคราะห์การปฏิบัติงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้มากขึ้น สอบทานประสิทธิภาพระบบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!