ผู้ว่าฯ ตาก ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

วันที่ 3 ส.ค. 2563 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงจังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดฯ

เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจาก วิกฤตเศรษฐกิจโลก และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทําให้สถานประกอบกิจการ จํานวนมากได้รับผลกระทบ จนต้องหยุดกิจการชั่วคราวบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อพยุงธุรกิจไว้ให้สามารถ ดําเนินการต่อไปได้ ประกอบกับในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานหรือการทํางานแบบไม่เต็มเวลา หรือ Freelance มากขึ้น ซึ่งรูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ จะเป็น “ความปกติใหม่” (new normal) ที่จะต่อเนื่อง ไปในอนาคต

คณะกรรมการค่าจ้างซึ่งเป็นคณะกรรมการไตรภาคี ในภารกิจของกระทรวงแรงงาน จึงมีแนวความคิด ในการกําหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง นอกจากที่กําหนดอัตราค่าจ้างเป็นรายวันอยู่แล้ว เพื่อรองรับความปกติใหม่ ของการทํางานที่เปลี่ยนไป เป็นการเพิ่มทางเลือกสําหรับการจ้างงานและการทํางาน และส่งเสริมและคุ้มครอง การทํางานในลักษณะไม่เต็มเวลา ในการนี้ จึงต้องศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานในภาวะ เศรษฐกิจปัจจุบัน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงมีความเหมาะสม เอื้อต่อการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา

ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!