พช.ตาก จัดโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน วันสตรีไทย ประจำปี 2563

วันที่ 3 ส.ค. 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตาก จัดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” วันสตรีไทย ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธานในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย

โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มสตรีและผู้ประกอบการ OTOP จาก 9 อำเภอ
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินโครงการ “ประกวดผ้า สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไทย ให้เป็นที่รู้จักและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย และเชิญชวนข้าราชการและประชาชนใช้ สวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 วัน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่างดีเด่น ระดับอำเภอ การมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น ระดับอำเภอ กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดตาก การประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน บูธนิทรรศการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอ 9 อำเภอ และการจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดตาก ทั้งนี้โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และกระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชน อีกทั้งเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทย แก่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก


ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!