เทศบาลเมืองแพร่ จัดปฏิบัติพัฒนาจิต จริยธรรม คุณธรรม และการปฏิบัติธรรม ณ บริเวณวัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 ส.ค.63 เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมพัฒนาจิต คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี 2563 ณ บริเวณวัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลฯ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา มีความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน

โดยแบ่งการอบรม ออกเป็น 7 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 -14.00 น. ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร/ รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 -14.00 น. ณ วัดชัยมงคล/ รุ่นที่ 3 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30-14.00 น. ณ วัดหัวข่วง/ รุ่นที่ 4 วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.30 -14.00 น. ณ วัดพระนอน/ รุ่นที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 -14.00 น. ณ วัดศรีบุญเรือง/ รุ่นที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 -14.00 น. ณ วัดหลวง/ รุ่นที่ 7 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.30 -14.00 น. ณ วัดศรีชุม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม แบ่งออกเป็น รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน รุ่นที่ 2-7 รุ่นละ 30 คน รวมทั้งหมด 220 คน

นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เผยว่า การพัฒนาจิต คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลฯ เป็นหน้าที่ขององค์กร ที่จะต้องเล็งเห็นและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองแพร่ ให้เป็นคนดี รับใช้สังคม และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังได้ปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนาในสถานการณ์จริง สร้างจิตสำนึกในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีงามตามหลักมารยาทชาวพุทธ สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวันได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!