คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 60 ปี การศึกษาพยาบาล มช. แบบ New Normal

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะฯ เริ่มจัดการศึกษาพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 โดยในปี พ.ศ.2563 นี้ เป็นวาระครบรอบ 60 ปีของการศึกษาพยาบาล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะฯ ได้มีการพัฒนาทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลชั้นนำที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานทางการศึกษา ปัจจุบันคณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (หลักสูตรปกติและนานาชาติ) รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านวิจัย คณะฯ มุ่งผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล การพัฒนาการเรียนการสอน การปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งด้านนโยบายที่นำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ ด้านบริการวิชาการแก่สังคม คณะฯ จัดหลักสูตรการอบรมสำหรับพยาบาลและผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งในและต่างประเทศตลอดทั้งปี โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้ความสำคัญกับบุคลากรในทุกภาคส่วน ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ภายในองค์กรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา เพื่อปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

โดยในปีนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความภาคภูมิใจอย่างมากจากการได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class : TQC 2019) รางวัลเกียรติยศอันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงมาตรฐานด้านการบริหารจัดการองค์กรเทียบเท่าระดับมาตรฐานโลก จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนคณะฯ อยู่ในอันดับที่ 201-300 ของโลก กลุ่ม Medical Sciences สาขาวิชา Nursing ใน Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2020 ของสำนักจัดอันดับ ShanghaiRanking Consultancy อีกด้วย

กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ได้นั้น ต้องใช้ความมุ่งมั่นทุ่มเทจากกำลังกาย กำลังใจของอดีตผู้ก่อตั้ง คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ในทุกยุคทุกสมัย อีกทั้งจากศิษย์เก่าและผู้สนับสนุนอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับจากนี้ไปทุกคนในองค์กรต่างพร้อมทำงานด้วยความตั้งใจ เสียสละ อุทิศตนในการก้าวเดินต่ออย่างท้าทายในยุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย” คณะฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคณะฯ ทุกด้าน ทำให้เจริญรุ่งเรืองแข็งแกร่งมาจนครบ 60 ปีการศึกษาพยาบาล และเชื่อว่าทุกย่างก้าวต่อไปจะเต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งการสรรค์สร้างให้คณะฯ เป็นแบบอย่างของสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมกับคุณธรรมที่มั่นคงสืบไป

เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ คณะฯ ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญครบรอบ 60 ปีการศึกษาพยาบาล ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 25563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ มาประกอบพิธีทางศาสนา นอกจากนั้นภายในพิธีเตรียมจัดมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้ปฏิบัติในคณะฯ ครบ 30 ปี รวมทั้งรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 คณะฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจำกัดแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน จัดเว้นระยะห่างของที่นั่ง ก่อนเข้าบริเวณภายในงานมีการตรวจวัดอุณหภูมิ บริการแอลกอฮอล์เจล และ ผู้ร่วมงานทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัย ในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศผ่านออนไลน์ทางช่องยูทูปของคณะฯ พิมพ์ค้นหา NURSE CMU หรือ ติดตามชมภาพกิจกรรมได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th และ facebook : nursecmupage

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!