สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 จัดการประขุมเชิงปฏิบัติการคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ด้านคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563 เมื่อเช้าวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศลากลางจังหวัดเชียงรายจังหวัดเซียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยสำนักงานป้องกันการปราบปราบการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 ได้จัดกิจกรรมในโครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ด้านคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563 ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นายชิตชนก ชุมพล หัวหน้าคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงานป้องกันการปราบปราบการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 พร้อมคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชิบ

นายชิตชนก ชุมพล หัวหน้าคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ท. มีความตระหนัก และให้ความสำคัญ กับการป้องกัน หรือป้องปรามการทุจริตเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมม เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องก้น และปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล

ในการนี้ ปปท.เขต 5 ได้คัดเลือกจังหวัดเชียงราย ให้เป็นจังหวัดนำร่องในการเป็นจังหวัดต้นแบบ เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล และประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก ร่วมกับ ปปท.เขต 5 ผ่านคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตอีกด้วย

การจัดประชุมชิปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งเป็นการป้องกันหรือป้องปรามการทุจริตเชิงรุกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือ และความร่วมมือของทุกภาคส่วน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาค นายอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเทศบาลนครเชียงราย รวมจำนวน 60 คน มีผู้อำนวยการ ปปท.เขต 5 ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงาน ป.ป.ท. และหัวหน้าคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาล ปปท.เขต 5 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 1 วัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!