งานหอสมุด มทร.ล้านนา จัดอบรมผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

งานหอสมุด สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib” ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2563 ณ หอสมุด มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

สำหรับการจัดอบรม “ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib” มีวัตถุประสงค์ เพี่อให้บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติหน้าที่งานห้องสมุด เตรียมความพร้อม เพิ่มเติมองค์ความรู้ สำหรับเข้าสู่การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ AutoLib เวอร์ชั่น Ultimate แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการใช้งานจากคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานในแต่ละโมดูล อาทิ งานลงรายการทรัพยากร (Catalog module), งานวารสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control Module), งานยืม-คืน (Ciculation Module), งานสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC Module) เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลในการอัพเดทโปรแกรม เวอร์ชั่นใหม่ ฯ และยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของห้องสมุดให้ได้มาตรฐานห้องสมุดสากล โดยมีบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติหน้าที่งานห้องสมุด ทั้ง 6 เขตพื้นที่ (เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ตาก, น่าน และพิษณุโลก) ร่วมอบรบฯ ดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!