มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนปักธง พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นเมืองแห่งช็อคโกแลต

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการสร้างป่าสร้างได้แบบยั่งยืน ด้วยพืชเศรษฐกิจใหม่ “โกโก้แม่ฮ่องสอน” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรเครือข่ายเพื่อปลูกโกโก้ จำนวน 120 ครัวเรือน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมน้ำเพียงดิน อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และเกษตรกรเครือข่ายได้รับมอบกล้าพันธุ์โกโก้ที่สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณสนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งงานในวันดังกล่าวมีกิจกรรม ประกอบด้วย 1) การบรรยายให้ความรู้การปลูก การทำตลาด และการสร้างเครือข่ายโกโก้แม่ฮ่องสอน 2) การปล่อยกล้าพันธุ์โกโก้แก่สมาชิก จำนวน  120 ครัวเรือน เพื่อปลูกคืนสู่ป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และลดการเผาป่า จำนวน 12,000 ต้น 3) การอบรม  เชิงปฎิบัติการวิธีการปลูกและวางระบบการผลิตแบบต้นทุนต่ำ ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้แปลงวิจัยต้นแบบการปลูกโกโก้ ภายในมหาวิทยาลัยฯ และ 4) การรับประกันราคารับซื้อผลผลิตโกโก้ของสมาชิกเครือข่าย  โกโก้แม่ฮ่องสอน กับ บริษัท SCN ago ที่รับซื้อผลผลิตของเครือข่ายทั้งหมด

กิจกรรมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการที่หน่วยงานทั้งสอง จะร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นเมืองแห่งช็อคโกแลต Mae Hong Son Chocolate City ภายในปี 2570 ประกอบด้วย ดร.นิพนธ์  คำพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ดนุวัติ เพ็งอ้น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!