สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้การศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 63/2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเอกฉัตร กันหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนมาบรรยายให้ความรู้ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 จังหวัด จำนวน 95 คน ณ วิทยาลัยการปกครอง (ศูนย์การเรียนรู้และอบรมภาคเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่) ในหัวข้อรายวิชาการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ในมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหัวข้อ ดังนี้1) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กรมการพัฒนาชุมชน
2) นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น เพิ่มขึ้น หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ตามโครงการ สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
3) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
4) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP
เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ให้ชุมชนมีศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำเรื่องรายได้ เสริมสร้างให้ชุมชนมีเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุล ชุมชนมีการจัดการชุมชนได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน
#สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!