วิทยาลัยชุมชนน่าน นำคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้กลับมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนน่าน

ช่วงวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้นำคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน, กรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน อนุกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาชุมชนน่าน เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้กลับมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนน่าน สำหรับสถานที่ที่ได้เดินทางไปเยี่ยมชม ประกอบด้วย 1. สถาบันไทยใหญ่ศึกษา 2. ศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา 3. ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 4. ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อสังคม 5. พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแม่ฮ่องสอน และหน่วยจัดอำเภอแม่สะเรียง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กล่าวว่า ซึ่งผลของการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้กลับมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนน่าน ต่อไป

ซึ่งในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกๆประการ ปัจจัยความสำเร็จ ที่เป็นรูปธรรม คือ ความกลมกลืนและกลมเกลียวของผู้บริหารและสภาวิทยาลัย ความทุ่มเทตั้งใจของผู้ปฏิบัติรับผิดชอบ และสำคัญที่สุดคือ การได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เป็นอย่างดียิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!