ผวจ.เชียงราย มอบนโยบายในการทบทวน แผนพัฒนา จ.เชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จ.เชียงราย พ.ศ. 2565 ให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2565 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมเอ็ม บูติค รีสอร์ท เชียงราย โดยมี นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน ถึงความมุ่งหมายของกิจกรรมและการดำเนินงาน

การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2565 เป็นโครงการตามที่กระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ (ก.บ.ภ.) ได้มอบแนวทางนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ โดยให้เตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง และดำเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ภายใต้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาไปสู่อนาคตที่ชัดเจน ให้เกิดความเชื่อมโยง รวมทั้งบูรณาการแผนงานโครงการและงบประมาณร่วมกันกับทุกภาคส่วน

 

นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย ยังได้กล่าวด้วยว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในการมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดฯ ตลอดจนการชี้แจงนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้จังหวัดฯดำเนินการ โดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัดเชียงรายกับการพัฒนาจังหวัดฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค โดย ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นทีมที่ปรึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ

ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ในการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ ในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดฯ โดยแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ คือ ในด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการค้าการลงทุน ด้านความมั่นคงและปลอดภัย และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 250 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ปลัดอําเภอ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาลนครเชียงราย ผู้แทนสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!