กฟภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นขยายไฟฟ้า เพื่อเดินหน้าส่งกระแสไฟฟ้าช่วยเหลือชุมชนด้อยโอกาสในป่าเขาทั่วแม่ฮ่องสอน

กฟภ. เปิดรับฟังความคิดเห็น แผนขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านความมั่นคงชายแดนแม่ฮ่องสอน เพื่อเดินหน้าส่งกระแสไฟฟ้าช่วยเหลือชุมชนด้อยโอกาสในป่าเขาทั่วแม่ฮ่องสอน ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้และติดขัดข้อระเบียบมากมาย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น แผนงานขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีนายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาร่วมนำเสนอแผนและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ. ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
นายเสกสรร รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)ได้จัดทำแผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 29 หมู่บ้าน 11 เส้นทาง มีระยะทางประมาณ 161 กิโลเมตร ซึ่งพาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร
โดยบางช่วงของแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ดังนั้นทาง กฟภ. ได้มอบหมายบริษัทเอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ครอบคลุมรอบด้านและถูกต้องตามหลักวิชาการ ในครั้งนี้จึงได้มีการนำเสนอแผนงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิตกกังวลต่าง ๆ จากตัวแทนภาคส่วนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาล องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน สื่อมวลชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม และนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะขออนุมัติโครงการ และขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 จากคณะรัฐมนตรีต่อไป


ด้านภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ฝากความหวังให้ทางรองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในครั้งนี้ว่า ขอให้เดินหน้าโครงการ ฯ ให้ประสบผลสำเร็จ เพราะจะส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้านชายแดนและทุรกันดารห่างไกล ได้มีไฟฟ้าใช้เกิดประโยชน์ด้านคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!