(มีคลิป) เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการสานพลังเครือข่ายสุขภาพคนน่าน ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ รณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันทึ่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม โรงแรมน้ำทอง ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เป็นประธานจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยมี นายเอนก สิทธิ ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ( สสส. ) ให้การต้อนรับ และนายพิทยา เสนาโนฤทธิ์ ผู้ประสานงานเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ตัวแทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสานพลังเครือข่ายสุขภาพคนน่าน ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน และเพื่อสนับสนุนชุมชนคนสู้เหล้า ในการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์และให้เกิดนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหล้า และส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อลดนักดื่มหน้าใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ในชุมชน โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมเด็กและเยาวชน กล้าแสดงออก และสามารถสื่อสารการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และเป็นกระบอกเสียงสำคัญ ในการประชาสัมพันธ์ในชุมชนของตัวเอง

กิจกรรมดังกล่าว มีวิทยากรมาถ่ายทอดให้ความรู้ ประกอบด้วย นางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธ์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน นายกัมปนาท พอจิต นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  นายทัตติ งานอ่อน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นางสาวชาลี ไชยชนะ สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!