ประชุมสหพันธ์ครูภาคเหนือ(สคน.) ที่จ.น่าน ที่ประชุมมีมติเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

เมื่อวานนี้ 8 สิงหาคม 2563 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพครูภาคเหนือ 16 จังหวัด ประชุมสหพันธ์ครูภาคเหนือ(สคน.) ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดย ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ประธานเปิดประชุม โดยมี นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ (สคน.) ดำเนินการประชุม ครั้งนี้ ซึ่งสมาคมครูแพร่นำโดย นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม นายกสมาคมฯ และคณะ เข้าร่วมการประชุม  ที่ประชุมมีมติเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….. ฉบับสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ต่อรัฐสภา และเห็นชอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มคำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพิทักษ์วิชาชีพครู

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!