เมืองแม่โจ้เปิดศึก ชิง 19 ประธานชุมชน หาเสียงเข้มข้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ออกประกาศเรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน จำนวน 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเข้ามาพัฒนาชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ในชุมชนที่มีรายชื่อ เนื่องจากประธานกรรมการชุมชนทั้ง 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ครบวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดย ต.หนองหาร มี 13 ชุมชน คือ
หมู่ที่ 1 ชุมชนแม่เตาไห 1 มีผู้สมัคร คือ นายเกรียงไกร ใจกล้า เบอร์ 1 และ นางอำพร ดวงบาล เบอร์ 2
หมู่ที่ 1 ชุมชนแม่เตาไห 2 มีผู้สมัคร คือ ร.ต.ยงยุทธ มากาศ เบอร์ 1 และ นายธีระวัฒน์ ขุนนา เบอร์ 2
หมู่ที่ 2 ชุมชนป่าบง มีผู้สมัคร คือ นายสมมิตร อินทอง เบอร์ 1 และ นายทวนทอง วงหาญ เบอร์ 2
หมู่ที่ 3 ชุมชนป่าขาม มีผู้สมัคร คือ นายเสาร์ แบ่งบุญ เบอร์ 1 และ นายธนวัฒน์ ปาขันธ์ เบอร์ 2
หมู่ที่ 3 ชุมชนห้วยเกี๋ยง มีผู้สมัคร คือ นายองศา ปัญญาเป็ง เบอร์ และ นายอนันต์ ดวงรัตน์ เบอร์2
หมู่ที่ 4 ชุมชนแม่โจ้ มีผู้สมัคร คือ นายอนันต์ ปาวิน เบอร์ 1 และ นายสุวัฒน์ สายเขียว เบอร์ 2
หมู่ที่ 5 ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 มีผู้สมัคร คือ ร.ต.วิรัช ศรีสกลรัตน์ เบอร์ 1 และ นางสุริฉาย โดเศส เบอร์ 2
หมู่ที่ 5 ชุมชนสหกรณ์นิคม 2 มีผู้สมัคร คือ นายสมารถ เจริญทรัพย์ เบอร์ 1 และ นางดารณี ชัยมูล เบอร์ 2
หมู่ที่ 6 ชุมชนทุ่งป่าเก็ด มีผู้สมัคร คือ นายสว่าง แดงคำมา เบอร์ 1 และ นายคนอง ธิปัน เบอร์ 2
หมู่ที่ 9 ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย มีผู้สมัคร คือ นายทับทิม โสฬส เบอร์ 1 และ นายสมศักดิ์ บุญลิน เบอร์ 2
หมู่ที่ 10 ชุมชนเกษตรใหม่ มีผู้สมัคร คือ นายอินทรีย์ อุดร เบอร์ 1
หมู่ที่ 11 ชุมชนไร่สหกรณ์ มีผู้สมัคร คือ นางณัฐกานต์ บูรณธนิต เบอร์ 1 และ นายศิลป์ คิดชัย เบอร์ 2
หมู่ที่ 12 ชุมชนแม่โจ้ใหม่ มีผู้สมัคร คือ นายประมูล ใจสูง เบอร์ 1 และ นางมาลี เจริญสวรรค์ เบอร์ 2

ต.ป่าไผ่ มี 4 ชุมชน คือ
หมู่ที่ 5 ชุมชนแม่ดู่ มีผู้สมัคร คือ นายแดง ศรีทิ เบอร์ 1 และ นางรุ่งทิพย์ สมบูรณ์เหลือ เบอร์ 2
หมู่ที่ 5 ชุมชนหนองทราย มีผู้สมัคร คือ นายอินถา แก้วมอญ เบอร์ 1 และ นายอำนวย ชัยมงคล เบอร์ 2
หมู่ที่ 10 ชุมชนหลิ่งมื่น มีผู้สมัคร คือ นายขวัญชัย ปินชัย เบอร์ 1 และ นายวิรัตน์ สถา เบอร์ 2
หมู่ที่ 13 ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว มีผู้สมัคร คือ นายมิ่งขวัญ อินทอง เบอร์ 1 และ นายอรุณ พาที เบอร์ 2

ส่วน ต.หนองจ๊อม มี 2 ชุมชน คือ
หมู่ที่ 4 ชุมชนแพะป่าห้า มีผู้สมัคร คือ นายอำนวย อิ่นแก้ว เบอร์ 1 และ นางเอื้องคำ ขยัน เบอร์ 2
หมู่ที่ 7 ชุมชนศรีสหกรณ์ มีผู้สมัคร คือ นายจรัส สุทธวงศ์ เบอร์ 1 และ นางยุพา ใหม่ตาคำ เบอร์ 2

ผู้มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 20 ของระเบียบเทศบาลว่าด้วยชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ได้แก่ มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อน 16 ส.ค. 2545) เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ย้ายเข้าก่อน 16 ก.พ. 2563) หรือเป็นผู้อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทั้งนี้กรณีดังกล่าวจะต้องมีคณะกรรมการชุมชน (รักษาการ) จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นผู้รับรองตามแบบรับรอง (ขอรับได้ที่ประธานชุมชน) ว่าเป็นผู้อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นจริง ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใด ให้ลงคะแนนเลือกตั้งได้เฉพาะหน่วยเลือกตั้งนั้น ถ้าไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและไม่ดำเนินการขอเพิ่มชื่อในหน่วยเลือกตั้งนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นจะใช้สิทธิลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ได้

สำหรับบรรยากาศการหาเสียง แนะนำผู้สมัคร ในแต่ละชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอดีตประธาน เป็นชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ที่มีบทบาทในการร่วมพัฒนา ร่วมกิจกรรมชุมชน และเทศบาลเมืองแม่โจ้อยู่แล้ว ซึ่งการหาเสียงพบว่ามีการแยกกลุ่มอย่างเห็นได้ชัด จะเป็นฐานเสียงของอดีตผู้บริหารท้องถิ่น ที่ชาวบ้านในเขตเมืองแม่โจ้รู้จักคุ้นเคย คาดว่าการเปิดศึกชิมลางเลือกประธานชุมชนครั้งนี้ จะเป็นการวัดบารมีก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่จะชิงชัยนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เร็ว ๆ นี้

และจากการสอบถามผู้นำชุมชน หลาย ๆ แห่งในเขตเมืองแม่โจ้ ยอมรับว่า การแนะนำตัวเอง การพบปะ พบชาวบ้าน เพื่อขอความร่วมมือ หลายพื้นที่ ชุมชนเป็นไปอย่างเข้มข้น ดุเดือด ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มองว่า การเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะคัดกรองบุคคลที่มีความสามารถ มีจิตอาสาเข้ามาทำงานจริง ๆ เพื่อชุมชน ไม่ใช่เข้ามาสร้างความแตกแยก แบ่งกลุ่มขั้วการเมือง ซึ่งชาวบ้านเชื่อมั่นว่า ฐานมวลชน อดีตผู้บริหารชุดล่าสุดน่าจะมีภาษี มีโอกาสมากกว่า เพราะผลงานชัดเจน ตั้งใจ ทุ่มเท ทำงาน และทีมงานส่วนใหญ่ มีความรู้ มีประสบการณ์ และเป็นคนในชุมชนทั้งหมด ที่เน้นผลักดัน กิจกรรม โครงการเพื่อชุมชนมาตลอด ไม่ใช่เสนอตัวเฉพาะเมื่อมีการเลือกตั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!