กองทัพอากาศจัดทำโครงการน่านฟ้า model จัดประชุมเพื่อหาข้อยุติ โดยการสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน มุ่งเน้นการพัฒนาดิน น้ำ ป่าน่านและทรัพยากรมนุษย์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน กองทัพอากาศจัดทำโครงการน่านฟ้า model มุ่งเน้นการพัฒนาดิน น้ำ ป่าน่านและทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดการประชุมเพื่อหาข้อยุติ โดยการสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน วันที่ 9-10 กันยายน 2563 มี พล.อ.ต.ณรงค์ อินทรชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ ประธานคณะทำงานเป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตร กลุ่ม เครือซิเมนต์ไทย( SCG ) บริษัททีโอที แลหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 กรมทหารพรานที่ 33 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน โรงเรียนนาน้อยเทศบาลตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย

ร่วมกันหารือแนวทางการปลูกป่าในรูปแบบของการโปรยเมล็ดพันธุ์ โดยการปลูกป่าใช้พืชพื้นบ้านดั้งเดิมผสมผสานแนวพระราชดำริของในหลวง โดยการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และใช้พื้นที่ของฝ่ายนั้นเปรียบเสมือนเป็นห้างสรรพสินค้า คือมีผลไม้ตามฤดูกาลที่สามารถเก็บกินได้ ที่ประชุมมีมติดำเนินการปลูกป่า และโปรยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศในห้วงวันที่ 9-10 กันยายน 2563 คณะทำงานน่านฟ้าโมเดล ได้เรียนเชิญ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย หากพื้นที่ดังกล่าวดำเนินการได้ผล ก็จะขยายเต็มพื้นที่อื่นของจังหวัดน่านหรือจังหวัดอื่นๆ ที่มีความประสงค์ในรูปแบบน่านฟ้าโมเดลในพื้นที่ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!