กรมการท่องเที่ยวและคณะ เข้าพบนายก ทม.น่าน เพื่อหารือและชี้แจงแนวทาง การดำเนินโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับ น.ส.วรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการ กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวและคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและชี้แจงแนวทาง การดำเนินโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) บูรณาการความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองน่านกับกรมการท่องเที่ยว ผลักดันให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ

น.ส.วรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการ กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ วงเงินไม่เกิน 4 แสนล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 1 โครงการ 1 ตำบล
1.กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
3. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย เพื่อชุมชน (One Stop Service) ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)

มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยว สร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและชุมชน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกอบด้วย 5 พื้นที่ ได้แก่ ย่านเมืองเก่าน่าน หาดบางแสน ชลบุรี เอเชียทีค ชุมชนบ้านไร่กองขิง เชียงใหม่ และเยาวราช รวมถึงฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย                                                        ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าต่าง ๆ

ด้าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า เทศบาลเมืองน่าน ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A Safe Community)  อันมาจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ตระหนักถึงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยความปลอดภัยในหลากหลายมิติ ทั้งนี้ ในการสร้างเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชุมชนนั้น มีการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลักที่จะทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยแบบยั่งยืน หลักการการมีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน การทำงานนี้จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง และทำเป็นกระบวนการ ทั้งขั้นตอนของการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การดำเนินการขณะเกิดภัย และการเยียวยาบำบัดฟื้นฟูหลังเกิดภัยอีก ทั้งนำบทเรียนที่เกิดขึ้นไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรการป้องกันภัยในชุมชน จนทำให้ เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับการรับรองเป็นชุมชนปลอดภัยระดับนานาชาติ และเป็นต้นแบบพื้นที่ตำบลปลอดภัย สพฉ.

ซึ่งความสำเร็จเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ได้ช่วยกันคิดค้นหาแนวทางสู่การขับเคลื่อน เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตามแนวทางแห่งพันธกิจ (Mission) “น่าน…นครแห่งความสุขเมืองเก่าที่มีชีวิต”Nan The City of Happiness : A Lively Old Town เพื่อ “เมืองน่านน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ซึ่งโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ของกรมการท่องเที่ยวดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ทั้งบริบทของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในฐานะเจ้าบ้านที่ดี และวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!