พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดอบรมส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรงดิอิมเพรส ตำบลดูใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563 โดยมีนายคณพัฒน์ ศรีแก้ว นักพัฒนาสัคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน กล่าวรายงานโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างานคนพิการ ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ประกอบการ ต้องรับคนพิการข้าทำงานตามลักษณะของงาน  ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และมาตรา 35  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคน พิการเข้าทำงานตามมาตรา 33  และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น  อาจให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก  ล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิกรก็ได้

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ ศูนย์บริการ
คนพิการจังหวัดน่านจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างานคนพิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจแก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการได้อย่างถูกต้องโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนองค์กรคนพิการ สถานประกอบการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  ภาคท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 70 คน เพื่อตรงงาน สร้างสุข
คนพิการ กับการทำงานในสังคมไทยต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!