อ.ป่าซาง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอป่าซาง จ.ลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) อำเภอป่าซาง ครั้งที่ 6/2563

ในการนี้ นายกิติพัฒน์ เกิดคำ พัฒนาการอำเภอป่าซาง ได้รายงานภาวะหนี้สินลูกหนี้ค้างชำระประเภทเงินทุนหมุนเวียน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ ณ ห้องประชุมอินทนิล ที่ว่าการอำเภอป่าซาง ชั้น 2 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!