ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และคณะ ศึกษาดูงานของกลุ่มแปรรูปผ้าปักม้งบ้านใหม่รุ่งทวี จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และคณะ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานของ กลุ่มแปรรูปผ้าปักม้งบ้านใหม่รุ่งทวี ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และวิถีชุมชน เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า เป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจชุมชนหลังวิกฤติโควิด-19 ณ บ้านสันทางหลวง หมู่ 12 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!