เช็กราคาเลย ! พาณิชย์ลำพูน ประกาศราคาซื้อขายลำไย วันนี้

ด้วยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ได้ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 มีมติมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ ราคาลำไยภายในจังหวัด และจัดทำประกาศราคาลำไยรายวัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2563 จังหวัดลำพูนจนกว่าคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จะมีประกาศหยุดใช้มาตรการ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยทั่วกัน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จึงขอประกาศราคาซื้อขายลำไยในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ดังนี้
ลำไยสด (ช่อ) ตะกร้าขาว เกรดจีน (บาท/กก.) AA (ทอง), A (แดง), B (น้ำเงิน) และ C (เขียว) เท่ากับ 28-32, 24-26, 20-22 และ 8-10 บาท ตามลำดับ
ลำไยสด (ช่อ) ตะกร้าขาว เกรดอินโด (บาท/กก.) AA (ทอง), A (แดง), B (น้ำเงิน) และ C (เขียว) เท่ากับ 22-24, 19-21, 14-16 และ 6-7 บาท ตามลำดับ
ลำไยสด (รูดร่วง) AA, A, B และ C ราคาซื้อ-ขายทั่วไป/บาท เท่ากับ 17-19, 7-9, 4 และ 0.5-1 บาท ตามลำดับ
ลำไยสด (ช่อ/มัดปุ๊ก) AA (ใหญ่), A (กลาง) และ B (เล็ก) ราคาซื้อ-ขายทั่วไป/บาท เท่ากับ 22-26, 15-20 และ 10-14 บาท ตามลำดับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน 053-556148

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!