คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ 038 / 2563

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ) จำนวน 1 อัตรา

ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ) เลขที่ตำแหน่ง E310035 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคมวิทยา และคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าหรือเกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ในการเขียนหนังสือราชการ
4. มีความสามารถในการประสานงาน และวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel และ Power point ได้อย่างดี
6. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีจิตบริการ
7. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
8. มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปี

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.arc.cmu.ac.th  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (โทรศัพท์ 0-5394-2810) หรือจะส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 โดยมีเอกสารประกอบการรับสมัครครบตามประกาศ ทั้งนี้ คณะฯ จะต้องได้รับเอกสารก่อนวันปิดรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
1. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ

ง.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคน โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ป้ายประกาศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ www.arc.cmu.ac.th จึงขอให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อดังกล่าว ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

จ.วิธีการคัดเลือก
ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
1. ความรู้ด้านงานสารบรรณ (10 คะแนน)
2. ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร (30 คะแนน)
3. ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ ระดับส่วนงาน CMU-EdPEx (30 คะแนน)
4. ความรู้ด้านคำรับรองการปฏิบัติงาน (30 คะแนน)

ทั้งนี้ กำหนดการสอบข้อเขียน รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คณะฯ จะแจ้งให้ทราบ ทางป้ายประกาศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ www.arc.cmu.ac.th ต่อไป

                            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                         ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี)

 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น