นำร่องกศน.จังหวัดแพร่จัดฝึกอบรมเข้มหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์

เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ สถาบันผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารสวนจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรึด์ ชิตานนท์ ผวจ แพร่ มอบหมายให้ สูงนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ โดย นายปัณณพงศ็ ท้าวอาจ ผอ.กศน.จังหวัดแพร่กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาลูกเสือให้มีสมรรถนะด้านมัคคุเทศก์น้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 สร้างระเบียบวินัย และปลูกจิตอาสาเพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการขับเคลื่อนการพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์อย่างทั่วถึงให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเริ่มนำร่องใน 8 จังหวัด และขยายผลต่อไปอีก 69 จังหวัด การดำเนิการนี้นอกจากจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย


ในการนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ได้
กำหนดจัดฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ขึ้น ระหว่าง วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2563
ณ สถาบันผู้นำท้องถิ่นองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ลูกเสือ ในสังกัดสถานศึกษาสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จำนวน 40 คน


การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตลอดจนสถาบันผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดฝึกอบรม
สำหรับวิทยากรการฝึกอบรมนั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกช ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 13 แพร่ / มหาวิทยาลัยแม่
โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ/สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่/สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่/วิทยากรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ/ สโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่/ วิทยากรท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน และวิทยากรพี่เลี้ยงจากสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!