(มีคลิป) กองทัพอากาศ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการน่านฟ้า Model พบปะชาวบ้าน แจ้งวัตถุประสงค์และนำเสนอโครงการ โดยชาวบ้านให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30 น. ที่บ้านหนองเตาหมู่ที่ 5 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน พล.อ.ต.ณรงค์ อินทรชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ ประธานคณะทำงาน โครงการน่านฟ้า Model ลงพื้นที่เพื่อพบปะชาวบ้าน แจ้งวัตถุประสงค์ โครงการน่านฟ้า Model พร้อมกับน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อวางรากฐานการพัฒนาชุมชนทุกมิติ ให้มีความอยู่ดีกินดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถเป็นชุมชนที่อยู่กับป่าอย่างยั่งยืน และที่สำคัญเป็นการจัดระเบียบการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการและยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ตลอดจนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ ต.ศรีษะเกษ ให้คงความสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน ส่งผลให้กลางน้ำและปลายน้ำได้รับประโยชน์ร่วมกับคนต้นน้ำ และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกของราษฎรให้อนุรักษ์ดินน้ำป่า เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วจะสามารถยับยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ ราษฏรจะได้ร่วมมือเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดินน้ำให้มีความยั่งยืนต่อไป ซึ่งการดำเนินงานผู้แทนของกองทัพอากาศและคณะ จะนำผลของการลงสำรวจพื้นที่ไปศึกษาวิเคราะห์วิจัยสภาพดิน น้ำ ป่าหลังจากนั้นจึงจะกลับมาพัฒนาในพื้นที่ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ทางกองทัพอากาศได้นำ ผู้ที่ผ่านประสบการณ์ มากล่าวปลูกฝัง ให้เด็กรักกีฬา ด้วยการนำนักกีฬาทีมชาติ มากล่าวแนะนำแนวทางการศึกษาให้กับเด็กๆ นำวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการศึกษา การปลูกต้นไม้ บรรยายเพื่อเป็นแนวทางให้เด็กและชาวบ้าน ได้มองเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ ชาวบ้านและเด็กๆ ได้รับรู้และเข้าใจ พร้อมทั้งกองทัพอากาศยังได้จัดโครงการ นำเด็กเยาวชนของ ต.ศรีษะเกษ เดินทางไปทัศนศึกษา ดูงาน พี่พิพิธภัณฑ์เขาเขียว ของทหารอากาศ เป็นเวลา 3 วัน โดยจัดขึ้นเครื่องบิน C130 จาก จ.น่าน วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ ได้ไปเรียนรู้พบเห็นและนำมาปฏิบัติในพื้นที่ของตนอีกทางหนึ่งด้วย

นางถวิล สุนันท์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจ ที่ได้มารับความรู้ ในการแนะนำการปลูกป่าทำฝาย ก็ขอขอบคุณทางกองทัพอากาศ ที่ได้มาแนะนำให้ความรู้ ให้กับพวกตนในวันนี้

พล.อ.ต.ณรงค์ อินทรชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ ที่ ต.ศรีษะเกษ เราได้พบปัญหาในการที่จะต้องฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ต้องถือว่าเป็นความโชคดีที่ ต.ศรีษะเกษ มีผู้นำที่เข้มแข็ง รวมถึงประชาชนทุกคน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!