บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ แนวทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา วัดสวนดอก พระอารามหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สานพลังขับเคลื่อนสุขภาพพระสงฆ์ ที่ผ่านมาเครือข่ายร่วมกันดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ในการตรวจคัดกรอง ทำฐานข้อมูล พัฒนาพัฒนาพระคิลานุปัฏฐาก จนนำมาสู่การบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ ระหว่างวัดสวนดอกพระอารามหลวง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่,โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง วัดสวนดอก พระอารามหลวง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ บุคลากร นิสิต นักเรียนสามเณร แบบบูรณาการ ตลอดจนร่วมดูแลด้านจิตใจและจิตวิญญาณแก่ผู้ป่วยระบบประสาท โดยใช้แนวทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงไว้ดังต่อไปนี้เพื่อส่งเสริมและให้การสนับสนุนการสร้างแกนนำพระคิลานุปัฎฐาก และกิจกรรมการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ บุคลากร นิสิต นักเรียนสามเณร เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ต่อความเข้าใจเรื่องสุขภาพและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน เพื่อความร่วมมือในการดูแลด้านจิตใจและจิตวิญญาณแก่ผู้ป่วยด้านระบบประสาท เพื่อแลกเปลี่ยนการบริการเชิงวิชาการ และงานวิจัยด้านสุขภาพ โดยใช้แนวทางด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาเป็นพื้นฐาน กรอบและแนวทางการดำเนินการ

โดยมี พระราชรัชมุนี พระวิมลมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, พระครูสาทรธรรมสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง, นางสาลี่ ผ่องสว่างพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มีพยาย 3 ท่าน นางศุภลักษณ์ พั้วป้อง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา, ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, นางนิรมัย มณีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!