ครูและนักเรียน 80 คน เข้าร่วมอบรมในวิถีวัฒนธรรม ศูนย์ศึกษาอบรมวิถีปกาเกอะญอ ณ วัดห้วยบง

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ศูนย์ปกาเกอะญอศึกษาวัดห้วยบง ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้สร้างวัดห้วยบง เป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีปกาเกอะญอ ตั้งแต่เกิดถึงตาย ตลอดภูมิปัญหา แนวคิดวิถีของปกาเกอะญอ ได้มีการอบรมตามโครงการสร้างมัคคุเทศก์สื่อสาร ซึ่งมีคณะครูนักเรียนโรงเรียนมัธยมเฉลิมพระเกียรติ เข้ามาอบรมเป็นรุ่นแรก 80 คน โดยมี นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา พาหัวหน้าส่วนในอำเภอมาศึกษาดูงาน โดยมี พระปลัดสุชาติ สุวฑฒโก เจ้าอาวาสวัดห้วยบง เป็นวิทยากรให้ความรู้สนับสนุนงบประมาณ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดห้วยบง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!