วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประกาศเปิดสอน On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)

นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ลงนามประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่องการเปิดสถานศึกษา On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยขณะนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อดังกล่าว ได้ผ่อนคลายไปในทางที่ดีขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมดำเนินการเปิดสถานศึกษา On-Site (ครบคน ครบห้องครบชั้น) เต็มรูปแบบ

โดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีความพร้อมและยึดถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงขอแจ้งเปิดการเรียนการสอน On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศที่แจ้งมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!