ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคารจัดอบรมครูและนักเรียนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมและพรรณพืช

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนพร ชาติสิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ต.บ้านเวียว อ.ร้องกวาง จ.แพร่ สังกัดสพป.แพร่ เขค 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียง (เวียงราษฎร์บำรุง)โรงเรียนบ้านป่ากล้วย และโรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำครู จำนวน 15 คน และนักเรียน จำนวน 25 คน เพื่อจัดทำทะเบียนพรรณไม้ ตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแพร่ (อพ.สธ.พร.) กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ผู้มีความรู้ในด้านการดำเนินงานและการจัดการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ นางเพียงจิต ชำนาญ ครูชำนาญการ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ได้ให้ความรู้และวิธีการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวมาข้างต้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!