ผวจ.แพร่ประชุมเชิงปฎิบัติการทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา ตั้งแต่ 08.30 น . นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล“ จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องคอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ และมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย อธบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น