อำเภอปาย จัดโครงการเยาวชนต้นแบบปลอดยาเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบและเข้าใจเพศศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย พร้อมด้วยกำนันตำบลเวียงใต้ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอปาย ผู้ใหญ่บ้านห้วยปู รองนายกเทศมนตรีตำบลปาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย ร่วมกิจกรรมการอบรมและมอบเกียรติบัตรตามโครงการเยาวชนต้นแบบปลอดยาเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบและเข้าใจเพศศึกษา “เครือข่ายเยาวชน ลูกปูปาย” จัดโดยเทศบาลตำบลปาย และภาคีเครือข่าย

โดยมีการอบรมการประพฤติปฏิบัติตนของเด็กและเยาวชนให้มี”ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”การมีส่วนร่วมในการพัฒนาอำเภอปายในรูปแบบของการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปาย”รักปายสร้างปายให้เป็นเมืองงามด้านการท่องเที่ยว:งามตา งามกาย งามใจส่งต่อสิ่งดี ๆ จากรุ่นสู่รุ่น”แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น