ร.ร.บุญวาทย์ เจ๋ง ! คว้ารางวัลชนะเลิศ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เป็นตัวแทน จ.ลำปาง แข่งขันระดับประเทศ

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา2563 และได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

โดยมีผู้ควบคุมการฝึกซ้อม นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการ ลูกเสือโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ผู้ฝึกซ้อม ประกอบด้วย นายประกรณ์ ผันผาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน, นางปรารถนา จันทร์ปัญญา, นางวราภรณ์ สว่างการ, นายวุฒิกร ปั๋นแก้ว นางสุรีย์รัตน์ สุนันตา นายอิศเรส พรหมศิลป์ และนายชลิต  ปัญญาเหล็ก

ร่วมแสดงความคิดเห็น